Science (विज्ञान)

Common

  1. Hypothesis : अनुकल्पना, अनुधारणा
  2. innovation : अभिनवन, (innovative : अभिनव), ()
  3. Research : शोध, अनुसन्धान, अन्वेषण
  4. Researcher : शोधकर्ता, शोधारर्थी, अनुसन्धाता, अन्वेषक, अन्वेषी

Physics

  1. Echo : प्रतिध्वनि, अनुनाद

Informatics

  1. Sort (a list) : अनुक्रमण (सूचिको), अनुक्रमिक (sorted)
  2. Transliteration : अनुलिपि

Common (सामान्य)

Adjectives

  1. Introvert : अन्तर्मुखी